3 kẻ thù lớn nhất cuộc đời, không loại bỏ được con người sẽ chỉ rước thêm bi kịch
3 kẻ thù này cũng chính là ba con đường ngắn nhất và nhanh nhất đẩy chúng ta vào con đường thất bại.